przejdź do Sochaczew.pl
139693 odwiedzin

REKRUTACJA 2019/2020

A A A

 

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa,

dnia 21 stycznia 2019 r.
Poz. 1039

 

UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)1) zgodnie z art. 29 ust. 2 oraz art. 131 ust 4 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)2) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określa się liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

 

Kryterium

 

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Sochaczew, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów posiada aktualną Sochaczewską Kartę Mieszkańca.

32

Pisemne oświadczenie zawierające numer Sochaczewskiej Karty Mieszkańca

Dziecko i przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów zamieszkuje na terenie Miasta Sochaczew.

16

Pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Sochaczew.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

8

 

-

Dziecko, którego czas pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wynosi powyżej 5 godzin.

4

Pisemne oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

Dziecko obojga rodziców rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym.

 

2

Dokument poświadczający zatrudnienie, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów (od każdego z rodziców).

Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem.

1

Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2203, Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/262/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej:

Sylwester Kaczmarek

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość