Umowa - załącznik do Uchwały Nr XL/466/14

A A A

Załącznik

do Uchwały Nr XL/466/14

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 1 kwietnia 2014r.

 

                                                                                           Sochaczew, dn. ……………..2016 r.                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

UMOWA

 

zawarta w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Sochaczewie w dniu ..............................  pomiędzy  rodzicami/opiekunami  prawnymi  dziecka :

 imiona i nazwisko dziecka : .....................................................................................................

data i miejsce urodzenia :  ........................................................................................................

PESEL : ...................................................

adres zamieszkania : ..................................................................................................................

zwanym  w dalszej części umowy „dzieckiem"

 

1. Panią .....................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica ,opiekuna prawnego)

adres zamieszkania : ...................................................................................................................

nr dowodu osobistego : ...............................................................................................................

2. Panem .....................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica ,opiekuna prawnego)

adres zamieszkania : ...................................................................................................................

nr dowodu osobistego : ...............................................................................................................

zwanymi dalej rodzicami / rodzicem,

 

a Miejskim Przedszkolem Nr 3 reprezentowanym  przez  dyrektora Renatę Trzos ,  zwanym  dalej  przedszkolem.

 

§ 1

 

Przedmiotem  umowy jest ustalenie wysokości i zasad odpłatności oraz  zasad korzystania  przez  dziecko  ze  świadczeń  przedszkola.

§ 2

 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia  dziecku :

1) fachowych działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

2) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola,

3) bezpłatnego realizowania podstawy programowej,

 

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

3.  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 

        7.30-12.30.

4.  Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym  wymienione w § 2 ust. 3, które obejmują :

1) zajęcia  dodatkowo wspomagające  rozwój  dziecka zgodnie  z  jego możliwościami,

 w  szczególności :

a. gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne,  muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b. zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków ,

c. zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne   i emocjonalne,

d. gry, zabawy,  spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym  powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia  i odpowiedzialności,

e. języki obce,

f. gimnastykę korekcyjną,

 

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie dziecka    

    do  osiągnięcia gotowości  szkolnej,  rozwijające  spostrzegawczość wzrokową,  słuchową,   

    językową  oraz  sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje  pedagogiczne,  m.in. adaptacja   

    dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne,

4) organizowanie przez  przedszkola  uroczystości i innych  imprez  z  udziałem rodziców, 

    rodziny i  przedstawicieli  środowiska lokalnego,

 

§ 3

 

 Umowa  zostaje  zawarta na okres od   01.09.2016  roku do   30.06.2017   roku.

 

§ 4

 

1. Dziecko uczęszczać  będzie do  przedszkola  w godzinach :  ....................................................... łączna liczba godzin wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - ………………………....................................

 

2. Dziecko korzystać będzie z wyżywienia (śniadanie – 8.30, obiad – 12.00, podwieczorek – 14.30)  w ilości ...........posiłki, tj. :

  • 3 posiłki - śniadanie+ obiad+ podwieczorek ,
  • 2 posiłki - śniadanie +obiad, *

 

                                                                         § 5

 

1. Rodzice  zobowiązują  się do  ponoszenia  comiesięcznej  odpłatności  za świadczenia  przedszkola, w tym :

 

1) miesięcznej opłaty za świadczenia określone w § 2 ust. 4,

2) miesięcznej opłaty żywieniowej stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej                          

    w wysokości :

  • śniadanie + obiad + podwieczorek = 6.00 zł.*;
  • śniadanie + obiad = 4.50 zł. *

 

oraz  liczby dni  pracy przedszkola w danym miesiącu.

 

 2.  Wysokość      dziennej     stawki     żywieniowej,     z   uwzględnieniem     racji   

     pokarmowych, odpowiadających     normom     fizjologicznego     zapotrzebowania                                      

     w   żywieniu   dzieci,   ustala dyrektor  przedszkola,  po zasięgnięciu  opinii  rady  rodziców.

 

3.  Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa  w § 5 ust.1 pkt. 2  podlega  zwrotowi za

     każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

§ 6

 

1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są  do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

2. Wpłaty  należności  należy dokonywać na rachunek bankowy :

05 1240 1822 1111 0000 0719 8599

 

3.  Za  każdy dzień  opóźnienia  w opłacie  za  świadczenia,  przedszkole  nalicza  odsetki

    w  ustawowej  wysokości.

§ 7

 

W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty,              o   których   mowa w § 5  ust.1 pkt.1  i 2  liczone  są  proporcjonalnie,  od dnia,  w   jakim   dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola.

 

                                                                         § 8

 

1.  Rodzice mogą wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec 

     miesiąca  kalendarzowego.

 

2.  Przedszkole  może  rozwiązać  umowę  za  1  miesięcznym  okresem  wypowiedzenia

    w przypadku zalegania  z  opłatami za  świadczenia  przedszkola  za  okres 1 miesiąca.

    Rozwiązanie umowy może  nastąpić  po uprzednim  pisemnym wezwaniu  rodziców do

    uregulowania  należności  w  wyznaczonym  terminie, w trybie określonym w statucie

   przedszkola.

 

§ 9

 

1.  W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odbiór dziecka w czasie do 15 minut poza  

     zadeklarowaną  w § 4 ust. 1 godzinę odbioru. W sytuacji kiedy  czas odbioru przekroczy                     

     w/w 15 minut, rodzice zobowiązani są  do uiszczenia opłaty  w wysokości  1,00 złotych,                        

     za każdą godzinę wykraczającą poza zadeklarowaną  w § 4 ust. 1 .

 

2.  Za  każdą   rozpoczętą godzinę  wykraczającą  poza  czas  pracy  przedszkola  rodzice 

    uiszczają  opłatę w wysokości  50,00 złotych.

 

3. Organizowane przez przedszkole wycieczki w czasie przekraczającym 5 – godzinne

    bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nie podlegają dodatkowym opłatom.

 

 

 

§ 10

 

Rodzice zobowiązują się :

1) przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią,

    upoważnioną  na piśmie, zapewniającą  dziecku  pełne  bezpieczeństwo w  drodze do                                

    i   z przedszkola,

2)  przyprowadzać dziecko zdrowe,

3) terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania  dziecka do przedszkola,

 

                                                                          § 11

 

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  pod rygorem  nieważności.

 

§ 12

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej          ze stron.

 

 

 

 

................................................                               1. ................................................    

 

  Podpis dyrektora Przedszkola                                Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

                                                                                2.  ..................................................

 

                                                                                  Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

 

- * niepotrzebne skreślić

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.wypisz się    zapisz się >>
kalendarz wydarzeń
marzec 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie