Rekrutacja

A A A

NABÓR DO PRZEDSZKOLI  

Ruszył elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.W tym etapie nabór obejmuje wyłącznie mieszkańców miasta Sochaczew.Strona zostanie udostępniona rodzicom od 14 marca 2016 roku o godz. 8.00 do 31 kwietnia 2016 roku do  godz. 12.00.

Zasady oraz  harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: 

https://www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Harmonogram naboru elektronicznego do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 - ważne dla kandydatów

 

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru: 14.03. godz. 8.00 - 04.05. godz. 12.00

Publikacja wyników i potwierdzanie woli przyjęcia: 04.05 godz. 12.00 - 17.05. godz. 12.00

Publikacja wyników (listy przyjętych) i rekrutacja uzupełniająca:  05.05 godz. 12.00

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Dzieci urodzone w roku 2013,2012, 2011, 2010 których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli niepublicznych w  roku  szkolnym 2016/2017, są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego.

 

Informacje ogólne

Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny w internecie od 14 marca 2016 od godz. 8.00 do 31 marca 2015r. do godz. 12.00

 1. Rodzice mogą ubiegać się o  przyjęcie  dziecka do grup wiekowych w wybranych przez siebie placówkach przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Placówka umieszczona na liście na najwyższej pozycji jest placówką tzw. Pierwszego wyboru.
 2. Rodzice, którzy nie mają dostępu  do internetu, mogą pobrać formularz zgłoszeniowy w dowolnej placówce wypełnić go odręcznie i złożyć po podpisaniu, w placówce pierwszego wyboru, tzn. tej która jest wpisana jako pierwsza na liście preferencji, informacje zawarte w wypełnionym formularzu wprowadzi do systemu dyrektor tej placówki.
 3. Zgodność informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym potwierdzają  rodzice podpisem na formularzu zgłoszenia.
 4. Dyrektorzy placówek odpowiadają za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do  formularza i wydają rodzicom potwierdzone przyjęcia formularza zapisu.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmuje dyrektor.
 6. Odwołania od decyzji dyrektora rozpatruje Burmistrz Miasta Sochaczew za pośrednictwem dyrektora placówki.

Zasady

 1. Elektroniczny system ewidencji podań do sochaczewskich miejskich placówek gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranej placówki.
 2. Elektroniczny system ewidencji podań przeznaczony jest dla dzieci zameldowanych i mieszkających na terenie miasta Sochaczew.
 3. Data złożenia formularza nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
 4. Ewidencja podań o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest  w podziale na grupy wiekowe trzy-, cztero-, pięcio-, i sześciolatki, wskazane przez dyrektora w  ofercie placówki.
 5. Placówki mogą tworzyć oddziały mieszane np. cztero-, i pięciolatków. Liczba wolnych miejsc do rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależniona od możliwości organizacyjnych.
 6. Ewidencja podań o przyjęcie dzieci do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe  pięcio-, i sześciolatki, wskazane przez dyrektora w ofercie placówki.
 7. Szkoły mogą tworzyć oddziały mieszane np. pięciolatków i sześciolatków, liczba wolnych miejsc do rekrutacji w poszczególnych grupach wiekowych jest uzależniona od możliwości organizacyjnych.

 

         Kryteria określone przez organ prowadzący

        Kryterium

Punkty

Kryteria ustawowe

 

Dziecko z rodziny wielodzietnej

70

Dziecko niepełnosprawne

70

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

70

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

70

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

70

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

70

Dziecko objęte pieczą zastępczą

70

Kryteria dodatkowe 

 

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Miasto Sochaczew

20

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

16

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

10

Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem

5

Dziecko uczęszczające wcześniej do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie

2

Terminy naboru

Terminy naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych okresla Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew na rok szkolny 2016/2017.pdf

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew na rok szkolny 2016/2017. (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/16 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 29 stycznia 2016 r.)

Lp. 

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03 – 31.03.2016 r.

24.05 - 31.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

01.04 - 06.04.2016 r.

01.06 - 06.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2016 r.

do godziny 1500

22.06.2016 r.

do godziny 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.04 -28.04.2016 r.

do godziny 1600

23.06 -27.06.2016 r.

do godziny 1600

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.05.2016 r.

do godziny 1500

30.06.2016 r.

do godziny 1500

 

 Sposób dokumentowania kryteriów podstawowych w przedszkolach samorządowych.

Samotnym wychowywaniem dziecka – uważa się  wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jako załącznik do karty jeden  z dokumentów”:

 - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją  o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,

- wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,

- zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,

Dla dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji potwierdzeniem jest jako załącznik do karty jeden z dokumentów:

- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności,

-  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej potwierdzeniem jest jako załącznik do karty jeden z dokumentów:

- postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

- zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72, ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

Dyrektor przedszkola może prosić o okazanie innych dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

 

 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.wypisz się    zapisz się >>
kalendarz wydarzeń
marzec 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie