Załącznik do Uchwały z dn.1.04. 2014r.

A A A

 

Załącznik

do Uchwały Nr XL/466/14

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 1 kwietnia 2014r

 

                                                                        .    Sochaczew,dn.……………..r.                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

UMOWA

 

zawarta w ............. w dniu ..................  pomiędzy  rodzicami/opiekunami  prawnymi  dziecka :

 

 

imiona i nazwisko dziecka : ..........................................................................................

 

 

data i miejsce urodzenia :  ....................................... PESEL : ...........................................

 

 

adres zamieszkania : ...................................................................................................

 

zwanym  w dalszej części umowy „dzieckiem"

 

 

1. Panią ........................................................... adres zamieszkania : ................................

 (imię i nazwisko rodzica ,opiekuna prawnego)

 

.........................................................................nr dowodu osobistego : ........................

 

2. Panem ................................................... adres zamieszkania : ..................................

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego)

 

............................................................... nr dowodu osobistego : .................................

 

zwanymi dalej rodzicami / rodzicem

a

 

przedszkolem ............................................................................................................

 

 reprezentowanym  przez  dyrektora,  zwanym  dalej  przedszkolem.

 

§ 1

 

Przedmiotem  umowy jest ustalenie wysokości i zasad odpłatności oraz  zasad korzystania  przez  dziecko  ze  świadczeń  przedszkola.

 

§ 2

 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia  dziecku :

 

1) fachowych działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

2) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola,

3) bezpłatnego realizowania podstawy programowej,

 

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

 

3.  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach  7.30-12.30.

 

4.  Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym  wymienione w § 2 ust. 3, które obejmują :

 

1) zajęcia  dodatkowo wspomagające  rozwój  dziecka zgodnie  z  jego możliwościami,

 w  szczególności :

 

  1. gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne,  muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,
  2. zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków ,
  3. zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,
  4. gry, zabawy,  spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym  powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia  i odpowiedzialności,
  5. języki obce,
  6. gimnastykę korekcyjną,

 

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie dziecka  do  osiągnięcia gotowości  szkolnej,  rozwijające  spostrzegawczość wzrokową,  słuchową,  językową  oraz  sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje  pedagogiczne,  m.in. adaptacja  dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne,

4) organizowanie przez  przedszkola  uroczystości i innych  imprez  z  udziałem rodziców,  rodziny i  przedstawicieli  środowiska lokalnego,

 

§ 3

 

 Umowa  zostaje  zawarta na okres od roku do roku

 

§ 4

 

1. Dziecko uczęszczać  będzie do  przedszkola  w godzinach :  ....................................................... łączna liczba godzin wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - ………………………....................................

 

2. Dziecko korzystać będzie z wyżywienia  w ilości .........posiłki, tj. : ............................................

 

                                                                         § 5

 

1. Rodzice  zobowiązują  się do  ponoszenia  comiesięcznej  odpłatności  za świadczenia  przedszkola, w tym :

 

1) miesięcznej opłaty za świadczenia określone w § 2 ust. 4,

 

2) miesięcznej opłaty żywieniowej stanowiącej iloczyn dziennej stawki żywieniowej                       

w wysokości : ..........., zł. oraz  liczby dni  pracy przedszkola w danym miesiącu.

 

 2.  Wysokość      dziennej     stawki     żywieniowej,     z   uwzględnieniem     racji    pokarmowych,

 odpowiadających     normom     fizjologicznego     zapotrzebowania   w   żywieniu   dzieci,   ustala

 dyrektor  przedszkola,  po zasięgnięciu  opinii  rady  rodziców.

 

3.  Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa  w § 5 ust.1 pkt. 2  podlega  zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

§ 6

 

1. Opłaty za świadczenia przedszkoli płatne są do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

2. Wpłaty  należności  należy dokonywać na rachunek bankowy :

…...........................................................................................................................................................

 

3.  Za  każdy dzień  opóźnienia  w opłacie  za  świadczenia,  przedszkole  nalicza  odsetki

w  ustawowej  wysokości.

 

§ 7

 

W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty,             

o   których   mowa w § 5  ust.1 pkt.1  i 2  liczone  są  proporcjonalnie,  od dnia,  w   jakim   dziecko

rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola.

 

 

                                                                         § 8

 

1.  Rodzice mogą wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec  miesiąca  kalendarzowego.

 

 

2.  Przedszkole  może  rozwiązać  umowę  za  1  miesięcznym  okresem  wypowiedzenia

w przypadku zalegania  z  opłatami za  świadczenia  przedszkola  za  okres 1 miesiąca.

Rozwiązanie umowy może  nastąpić  po uprzednim  pisemnym wezwaniu  rodziców do

uregulowania  należności  w  wyznaczonym  terminie, w trybie określonym w statucie

przedszkola.

§ 9

 

1.  W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odbiór dziecka w czasie do 15 minut poza zadeklarowaną  w § 4 ust. 1 godzinę odbioru. W sytuacji kiedy  czas odbioru przekroczy                    w/w 15 minut, rodzice zobowiązani są  do uiszczenia opłaty  w wysokości  1,00 złotych,                     za każdą godzinę wykraczającą poza zadeklarowaną  w § 4 ust. 1 .

 

2.  Za  każdą   rozpoczętą godzinę  wykraczającą  poza  czas  pracy  przedszkola  rodzice  uiszczają 

opłatę w wysokości  50,00 złotych.

 

3. Organizowane przez przedszkole wycieczki w czasie przekraczającym 5 – godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nie podlegają dodatkowym opłatom.

 

§ 10

 

Rodzice zobowiązują się :

1) przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią,

upoważnioną  na piśmie, zapewniającą  dziecku  pełne  bezpieczeństwo w  drodze do i z przedszkola,

2)  przyprowadzać dziecko zdrowe,

3) terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania  dziecka do przedszkola,

 

                                                                          § 11

 

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  pod rygorem  nieważności.

 

§ 12

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

................................................                               1. ................................................    

 

  Podpis dyrektora Przedszkola                                Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

                                                                                2.  ..................................................

 

                                                                                  Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.wypisz się    zapisz się >>
kalendarz wydarzeń
marzec 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie