przejdź do Sochaczew.pl
120184 odwiedzin
"ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA"

Akcja XXII Akademii Zdrowego Przedszkolaka

"ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA"

Ak­cja ta jest po­­świę­­co­­na te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Pra­wi­dło­we ży­wie­nie dzie­ci to prio­ry­tet na­szych dzia­łań, dla­te­go mo­duł ten został zre­ali­zo­wa­ny w naszym przed­szko­lu.

A A A
26.11.2017
godz.08:25
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość